AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Piraterij, Als Gevolg Van Digitalisering in De Muziekindustrie Wereldwijd (dutch)

Autor:   •  March 8, 2011  •  Case Study  •  7,521 Words (31 Pages)  •  1,608 Views

Page 1 of 31

1. INLEIDING

1.1. MOTIVERING ONDERWERP

De auteur van deze paper heeft voor dit onderwerp gekozen om zijn passie, het spelen van muziek, te koppelen aan de economische problematiek van de muziekindustrie.

Omdat de problematiek van de muziekindustrie niet weg te denken is uit onze maatschappij, worden in deze studie vooreerst de problemen in kaart gebracht om vervolgens mogelijke oplossingen aan te reiken die de sector kunnen helpen in zijn toekomstige groei.

1.2. PROBLEEMOMSCHRIJVING

De technologische ontwikkeling met het internet als aanvoerder heeft ook ontwikkelingen met zich mee gebracht voor de muziekindustrie. De opkomst van het internet, MP3, file sharing en CD-Rs heeft gezorgd voor een snelle en gemakkelijke uitwisseling van digitale bestanden. Dit biedt veel mogelijkheden voor muzikanten met betrekking tot het verspreiden van hun muziek.

Het heeft echter ook een negatieve kant. De grote platenmaatschappijen zien hier een bedreiging omdat deze van mening zijn dat door het massaal uitwisselen van muziekbestanden er minder Cd's worden verkocht waardoor ze potentiële inkomsten mislopen. De Belgische platenindustrie heeft haar omzet vorig jaar zien dalen van 175 miljoen naar 100 miljoen EUR. Dit is te wijten aan het feit dat de consumenten overschakelen van de aankoop van Cd's naar het downloaden via internet en dit op een illegale manier, de zgn. muziekpiraterij. Dit blijkt ook uit cijfers van het International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): op de dag van vandaag is maar liefst 95% van de gedownloade muziek illegaal. De verkoop van muziekcd's daalde vorig jaar met 16%. Met andere woorden ‘betalen voor muziek' is een begrip dat de jonge generatie bijna niet meer kent. Door deze illegale opmars bevindt de muziekindustrie zich op de dag van vandaag in een crisis met gevolgen voor iedere belanghebbende partij.

Dat deze crisis is ontstaan door de internationale digitalisering staat vast en zal ook verduidelijkt worden in deze paper.

De wetgever heeft in het verleden met de invoering van de Hadopi-wet reeds stappen ondernomen om de digitale peer-to-peerplatformen, die de muziekwereld dreigden te vernietigen, tegen te gaan. Hierdoor is de piraterij afgenomen, maar dit was van korte duur en heeft de mensen net op weg gezet naar alternatieve bronnen, zoals streaming , wat het effect van de wet weer tenietdoet.

Deze scriptie zal op tal van vragen, verdeeld in hoofd- en deelvragen, een antwoord trachten te achterhalen door grondig en diepgaand onderzoek te verrichten. De hoofdvraag van de scriptie luidt: zijn er mogelijke oplossingen om de piraterij tegen te gaan?

Om tot een conclusie te komen als antwoord op de vraag moeten we eerst verschillende deelvragen onderzoeken zoals: is er nog

...

Download as:   txt (49.1 Kb)   pdf (519.3 Kb)   docx (34.4 Kb)  
Continue for 30 more pages »