AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Fundamentals Community Broadcasting

Autor:   •  February 25, 2019  •  Case Study  •  408 Words (2 Pages)  •  57 Views

Page 1 of 2

JOJO RAMOS                                                    Fundamentals Community Broadcasting                                                  

ABCOM3A                                                          December 14, 2017  

                -KABATIRAN SA PAGKILALA KAY G. WILFREDO PA. VIRTUSIO-

      Isa sa mga angking talent ng mga Pilipino ay ang kagalingan sa pagsulat, pagsayaw,

pag-arte, pagsulat ng tula, paggawa ng pelikula at paghubog sa mga kasuotan. Ang

kahanga-hangang kakayahang ito ay kailanman hindi matatawaran dahil sa bawat nai-

babahaging produkto ng kani-kanilang gawa ay isang pribilehiyong maituturing o kaya-

manang maipagmamalaki.Ang Sining,Agham at Kultura ay kaakibat nan g ating

pamumuhay sapagkat dito tayo nagiging angat sa karatig-bansa natin.Hindi

matatawaran ang husay ng mga taong nagpapayabong nito, hindi upang sila’y makilala

kundi maiparating nila sa mga susunod na henerasyon ang tunay na kahulugan ng

sining,agham at kultura.

     Nagkaroon ako ng isang pagkakataong masaksihan ang pagbibigay parangal sa

isang taong marami nang naiguhit ,naisulat at maituturing Pambansang Alagad ng

sining( National Artist), siya si Mr. Wilfredo Virtusio: Center for Creative Writing.

Bagamat mayroon na siyang edad, naniniwala an gaming dekano sa Sining at Agham

na si Dr. Gutierrez Ang , sa ipinamalas nitong galing sa pagsulat at karapat- dapat itong

mapabilang sa Pambansang Alagad ng Sining dahil sa malaking kontribusyon nito sa

pag-unlad ng Philippine Arts. Kahit na mahaba-habang proseso ang gugugulin at

maraming dokumentong ang kailangan ipresenta, sinisikap ni Dr. Ang kasam ang mga

 opisyal ng Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa na mabigyan pagkilala bilang isang

...

Download as:   txt (1.8 Kb)   pdf (43.6 Kb)   docx (7.2 Kb)  
Continue for 1 more page »