AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Hubungan Etnik Final Project

Autor:   •  November 29, 2016  •  Research Paper  •  2,951 Words (12 Pages)  •  244 Views

Page 1 of 12

[pic 1]

[pic 2]

                                                     [pic 3]

ZZZT2173 HUBUNGAN ETNIK

[pic 4]

SEMESTER 1 2014/2015

LAPORAN PROJEK AKHIR BERKUMPULAN

TAJUK KAJIAN:

“KOMUNITI ORANG TANPA NEGARA (STATELESS PEOPLE) DI SABAH”

BIL.

             NAMA

NO.MATRIK

1.

MASNAWIYAH BINTI MASRA

A143212

2.

NURUL SHAZANA BINTI ABD LATIF

A143331

3.

NEOH PUI GING

A143353

4.

MUHAMMAD SHAHRUL HAFIZ BIN HASAN

A143405

5.

MAIIZATUL AKMA BINTI NOR YUSRE

A143438

6.

SITI RABIATULADAWIYAH BINTI MOHAMED MASROM

A143446

7.

SITI NORATIKAH BINTI ABD HASIM

A143448

8.

GUN EE WEI

A143454

DISEDIAKAN OLEH:

                                                                         

DISEDIAKAN UNTUK:

DR ZULKIFLI BIN MOHAMAD


ISI KANDUNGAN

Isi Kandungan

M/S

1.0

Pengenalan.............................................................................................

3

2.0

Tujuan Kajian........................................................................................

4

3.0

Skop Kajian...........................................................................................

4

4.0

Metodologi Kajian.................................................................................

4

5.0

Hasil Kajian...........................................................................................

5

5.1 Pendahuluan....................................................................................

5

5.2 Faktor-faktor Kaum Bajau stateless

7

5.3 Kesan kekaburan status kewarganegaraan terhadap Kaum Bajau Laut.

9

   5.3.1 Pendidikan Kaum Bajau

10

   5.3.2 Ekonomi Kaum Bajau

11

   5.3.3 Keselamatan Negara

12

6.0

Cadangan...............................................................................................

13

6.1 Langkah-langkah Penyelesaian masalah stateless Kaum Bajau

7.0

Rumusan................................................................................................

15

8.0

Penutup..................................................................................................

16

...

Download as:   txt (22.8 Kb)   pdf (204.2 Kb)   docx (86.7 Kb)  
Continue for 11 more pages »