AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Case Study Corporate Finance 2

Autor:   •  February 23, 2016  •  Case Study  •  334 Words (2 Pages)  •  1,030 Views

Page 1 of 2

1)

Om de beta's (β) van Google, Holly Energy en Smith & Wesson te berekenen zijn eerst de returns van elke periode voor deze bedrijven en de S&P 500 berekend. moeten eerst de returns van elke periode voor zowel de drie bedrijven als voor de AEX worden berekent. Dit werd berekend met behulp van de volgende formule: (waarde huidige periode – waarde vorige periode)/ waarde vorige periode. Daarna hebben we de returns opgedeeld in twee periodes; 2004 t/m 2008 en 2010 t/m 2014. Van elke periode hebben we daarna de covariantie van het return per aandeel en de markt return berekend. De beta kon daarna berekend worden door de covariantie te delen door de variantie van de returns op de S&P 500. Het is ook mogelijk om in excel met de Slope formule de Beta's te berekenen of met een regressie. Hieronder staan de Beta's per periode en per formule:

2004-2008

2004-2008

Beta's (Cov/Var)

Beta's (Slope/Regressie)

Google

1,579723543

Google

1,611318

Holy

0,09277673

Holy

0,094632

Smith

2,444688909

Smith

2,493583

2010-2014

2010-2014

Beta's (Cov/Var)

Beta's (Slope/Regressie)

Google

1,195017603

Google

1,216745

Holy

0,816859116

Holy

0,831711

Smith

1,107984189

Smith

1,128129

Ceteris paribus, als een aandeel een relatief groot deel van de index vormt, zal de beta dichter bij 1 liggen. Dit wordt veroorzaakt doordat de beta het verband tussen de marktindex en het aandeel meet.

2

 Voor Google en Smith zijn de Beta's gedaald ten opzichte van periode 2004-2008. Bij Holly Energy is de Beta daarentegen gestegen. De Beta's kunnen veranderen als het sytematisch risico van een bedrijf verandert. Bijvoorbeeld de Beta van Holy is sterk gestegen sinds de crisis en het bedrijf blijkt dus gevoeliger voor economische terugval dan gedacht.

...

Download as:   txt (2.7 Kb)   pdf (122.2 Kb)   docx (9.5 Kb)  
Continue for 1 more page »